Altrad ‚ - purchase mixer, hire scaffolding, building and public works, industry

 

, andere producten

 

Mohed Altrad, CEO

 

 

HET VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

 

In het leven van een groep zijn er bevoorrechte momenten. Deze symbolische mijlpalen markeren de afgelegde weg, geven de geschiedenis een betekenis en verwijzen naar een veelbelovende toekomst.


Dit geldt zeker voor het boekjaar 2014/2015, waarin de Groep, trots op zijn rijke verleden en gesterkt door zijn overnames, zijn dertigjarig bestaan heeft gevierd. Tegelijkertijd is ook, als een teken van zijn permanent vernieuwde vitaliteit en dynamisme, een beslissende stap gezet voor zijn ontwikkeling door de overname van Hertel, een van de wereldleiders in services voor de industriesector.


Deze operatie past in de al enige jaren geleden gestarte strategie, die in de eerste plaats is gericht op de groeimogelijkheden die aanwezig zijn in de verhuur- en serviceactiviteiten, met name internationaal.


De overnames in 2012 en 2013 van Generation en Trad in het Verenigd Koninkrijk droegen bij aan deze oriëntatie, gericht op consolidatie van de posities van de Groep in Europa en profijt trekken van de best draaiende economieën, maar ook op minder blootstelling aan de marktrisico's en de conjuncturele wisselvalligheden van zijn geografische invloedssfeer.


De toenadering tot Hertel is een belangrijke versterking van deze dynamiek. In de eerste plaats op de Europese markt, waar de zeer sterke posities van Hertel in Duitsland, Nederland, België en Groot-Brittannië die van Altrad doeltreffend complementeren, maar ook op de opkomende markten in het Midden-Oosten, de Kaspische regio, Zuidoost-Azië en Australië, waardoor de Altrad Groep toegang krijgt tot nieuwe regio's.


De uitspreiding van een zeer ruim en gediversifieerd serviceaanbod, duidelijk gericht op de grote industriële opdrachtgevers, versterkt aanzienlijk het vakmanschap in de servicesector van beide groepen. Zij kunnen profiteren van een concurrentievoordeel dankzij de integratie van de productieactiviteiten, die binnen de Altrad Groep in ruime mate aanwezig zijn.
Met een gezamenlijke omzet van meer dan 1,9 miljard euro per jaar en 17000 personeelsleden, wordt de combinatie Altrad-Hertel een van de wereldleiders op haar markt. De Groep verkrijgt een internationale omvang met een tijdwinst van minstens 15 jaar op het oorspronkelijke ontwikkelingsplan van Altrad.


Deze grote sprong voorwaarts met de allure van een waar epos, is mogelijk geworden doordat de Altrad Groep voort kon bouwen op zijn ervaring en fundamentele waarden, zowel voor zijn cultuur als zijn management, maar ook op zijn humanistische ondernemings- en ontwikkelingsconcept en op zijn businessmodel gericht op reactiviteit, operationele prestaties en wereldwijde opening.


Deze op sterke waarden gebaseerde cultuur vinden we ook in de Hertel Groep, die kan bogen op meer dan 120 jaar geschiedenis, met als prioriteiten de klantenservice, de kwaliteit en veiligheid van zijn aanbod en het vakmanschap van zijn medewerkers.
Gesterkt door deze overeenkomsten en gemeenschappelijke verlangens, streeft de Altrad Groep er uiteraard naar, zoals hij altijd heeft gedaan in zijn externe groeioperaties, de identiteit en eigenschappen van Hertel te respecteren en te valoriseren en de talenten te behouden bij de uitvoering van de globale strategie en het opstellen van de managementdoelstellingen.


Ten slotte wil ik wijzen op het totale engagement van onze financiële partners en onze aandeelhouders, die met hun hernieuwde vertrouwen hun volledige steun aan dit project en de voor de realisatie onmisbare financiële middelen hebben verleend, aldus bijdragend aan de duurzame ontwikkeling van onze Groep.


Deze operatie verklaart uiteraard de resultaten van het afgelopen boekjaar, dat na de consolidatie van al onze activiteiten, een omzet vertoont van 1,6 miljard euro, met een stijging van 83% voor de totale perimeter en 10% voor een vergelijkbare perimeter.


De analyse per bedrijfstak toont, zoals in het vorige jaar, een zwakke vooruitgang van de klassieke afzetgebieden en tegelijkertijd een significante uitbreiding van de serviceactiviteit. Dit bevestigt de strategische keuzes van de Groep wat betreft de externe groei.
De Franse en Zuid-Europese markten zijn nog altijd zwak en blijven achter op de andere Europese landen, die ook dit jaar weer sterk worden getrokken door het dynamisme van Groot-Brittannië.
De internationale context zoals die momenteel zichtbaar is, blijft gecontrasteerd.


Frankrijk lijdt nog onder zijn structurele zwakheden en de bouwsector en openbare werken, die essentieel zijn voor de industriële component van de Groep, blijven beperkt. Dankzij het door de Groep uitgevoerde diversificatiebeleid, kon de impact van deze ongunstige conjunctuur echter worden beperkt, aangezien deze activiteit maar een derde deel vormt van de totale omzet. Tweederde deel wordt gerealiseerd in de servicesector die dus met reden al enige jaren prioritair is.
Duitsland en vooral Groot-Brittannië genieten nog steeds gunstige omstandigheden.


Ook moet worden gewezen op de grote industriële opdrachtgevers: petrochemie, kernenergie, elektriciteitscentrale e.d. Zij vormen nu rechtstreekse afzetgebieden voor de serviceactiviteit en maken de Groep minder kwetsbaar, dankzij de meerjarige contracten en de kwaliteit van de opdrachtgevers.


Zij voeden ook de productieactiviteit en dragen in ruime mate bij aan zijn rentabiliteit, waardoor de bevoorrading van de Groep veiliggesteld en geoptimaliseerd kan worden.


De Groep is uiteraard volledig geëngageerd om de toenadering tot Hertel in goede banen te leiden, zowel wat betreft de invoering van gemeenschappelijke managementprincipes als wat betreft de realisatie van de door de nieuwe operationele combinatie vastgestelde groei- en rentabiliteitsdoelstellingen.


De gunstige impact van deze toenadering voor de activiteit en de verwachte synergie versterken het vertrouwen van de Groep in zijn toekomst en bevestigen zijn permanente streven naar een hoog niveau competitiviteit en rentabiliteit.


De solide financiële situatie versterkt door de aanwezigheid van nieuwe financieringen en de opnieuw bevestigde steun van zijn partners, zijn bijzondere reactieve en decentrale management, en het respect en de valorisatie van de culturele verschillen, moeten de Groep in staat stellen om zijn uitbreiding sereen voort te zetten en met vertrouwen te blijven bouwen aan zijn toekomst.